وتو

همیشه هم نمی شود تاب آورد اینکه یکی هی خطاکند و تو هی ببخشی ...همیشه هم مثل همیشه نمی شود ...یک وقت هایی تاب تمام می شود و طاقت طاق می شود ...بی تفاوت از کنار همان یکی می گذری و او را در دنیای کوچک اش جا می گذاری ...شانه ای بالا می اندازی و دور می شوی بی آنکه حتی برگردی و نیم نگاهی بیندازی ...همیشه هم گوش هایت برای شنیدن نام ات بی تاب نیست ...همیشه هم همیشه نیست !صبرم را نسنج رفیق کوچه های بن بست خاطره ها !

/ 0 نظر / 98 بازدید