جدول نام اسامی اعداد بزرگ برطبق سیستم عدد نویسی آمریکا و و دوران جدید انگلیس

ه جدول زیر توجه کنید. در این جدول نام اسامی اعداد بزرگ برطبق سیستم عدد نویسی آمریکا و و دوران جدید انگلیس و همچنین دوران قدیم انگلیس و اروپا آمده است.

 

ردیف

مقدار

عدد

سیستم آمریکایی

وانگلیسی جدید

سیستم انگلیسی

قدیم

سیستم

اروپای قدیم

1 106 Millionمیلیون Million Million 2 109 Billionبیلیون Thousand million Milliard 3 1012 Trillionتریلیون Billion Billion 4 1015 Quadrillionکادریلیون Thousand Billion Billiard 5 1018 Quintillionکوینتیلیون Trillion Trillion 6 1021 Sextillionسکستیلیون Thousand trillion Trilliard 7 1024 Septillionسپتیلیون Quadrillion Quadrillion 8 1027 Octillionاکتیلیون Thousand quadrillion Quadrilliard 9 1030 Nonillion نونیلیون Quintillion Quintillion 10 1033 Decillionدسیلیون Thousand quintillion Quintilliard 11 1036 Undecillion آندسیلیون Sextillion Sextillion 12 1039 Duodecillion دودسیلیون Thousand sextillion Sextilliard 13 1042 Tredecillion تریدسیلیون Septillion Septillion 14 1045

Quattuordecillionکواتردسیلیون


Thousand septillion

Septilliard 15 1048 Quindecillionکویندسیلیون

Octillion

Octillion 16 1051 Sexdecillion سیکسدسیلیون Thousand octillion Octilliard 17 1054 Septendecillion سپتندسیلیون

Nonillion

Nonillion 18 1057 Octodecillion اکتودسیلیوم Thousand nonillion Decilliard 19 1060 Novemdecillion نومدسیلیون

Decillion

Decillion 20 1063 Vigintillion ویجینتیلیون Thousand decillion Undecilliard 21 1066 Unvigintillion آنویجینتیلیون

Undecillion

Undecillion 22 1069 Duovigintillion دویجینتیلیون

Thousand undecillion

Duodecilliard

23 1072 Tresvigintillion ترویجینتیلیون

Duodecillion

Duodecillion 24 1075 Quattuorvigintillion کواترویجینتیلیون

Thousand duodecillion

Duodecilliard 25 1078 Quinquavigintillion کوین ویجینتیلیون

Tredecillion

Tredecillion 26 1081

Sesvigintillionسیکس ویجینتیلیون

Thousand tredecillion

Tredecilliard 27 1084 Septemvigintillion سپتن ویجینتیلیون

Quattuordecillion

Quattuordecillion 28 1087 Octovigintillion اکتوویجینتیلیون

Thousand quattuordecillion

Quattuordecilliard 29 1090

Novemvigintillionنوم ویجینتیلیون

Quindecillion

Quindecillion 30 1093 Trigintillion Thousand quindecillion Quindecilliard 31 1096 Untrigintillion Sexdecillion Sexdecillion 32 1099 Duotrigintillion Thousand sexdecillion Sexdecilliard 33 10102 Trestrigintillion Septendecillion Septendecillion 34 10105 Quattuortrigintillion Thousand septendecillion Septendecilliard 35 10108 Quinquatrigintillion Octodecillion Octodecillion 36 10111 Sestrigintillion Thousand octodecillion Octodecilliard 37 10114 Septentrigintillion Novemdecillion Novemdecillion 38 10117 Octotrigintillion Thousand novemdecillion Novemdecilliard 39 10120 Noventrigintillion Vigintillion Vigintillion      خانواده گوگل        10100  Googol (Ten duotrigintillion  Googol(Ten thousand sexdecillion  Googol(Ten sexdecilliard              سایت بنداشت  Googolplex  Googolplex  Googolplex          

/ 0 نظر / 118 بازدید