نیوتن وعلوم

نیوتن وعلوم

کار وقتی انجام می شود که :

- با وارد شدن نیرو به یک جسم ساکن جسم در جهت نیرو شروع به حرکت کند .

- با وارد شدن نیرو به یک جسم و به جسم متحرک سرعت یا جهت حرکت جسم تغییر کند .


فرمول محاسبه ی کار انجام شده :   

جا به جایی ( متر ) X نیرو ( نیوتن ) = کار ( ژول )

یاداوری : در شرایطی که به جسم نیرو وارد می شود ولی حرکتی صورت نمی گیرد کاری انجام نشده است .

وزن : نیروی گرانشی است که از طرف زمین به جرم اجسام پیرامون آن وارد می شود .               10 X جرم جسم ( کیلو گرم )  وزن ( نیوتن )


انرژی : توانایی انجام کار است .

توان : سرعت انجام کار را گویند . ( توان نشان دهنده میزان کار انجام شده در واحد زمان است . )

توان برابر است با : مقدار انرژی مصرف شده به روی ( تقسیم بر ) زمان مصرف انرژی ( ثانیه ) .  یا      مقدار کار انجام شه به روی ( تقسیم بر ) زمان انجام کار ( ثانیه ) برابر است با توان ( والت ) .


مزیت مکانیکی : مزیت مکانیکی نشان می دهد که ماشین نیروی وارد شده را چند برابر می کند و یا به چه مقدار ان را کاهش داده است .

 فرمول مزیت مکانیکی برابر است با :

بازوی محرک به روی بازوی مقاوم   یا نیروی مقاوم به روی نیروی محرک .


بازده ماشین : نسبت کار مفید به کل انرژی داده شده به ماشین را بازده ماشین می گویند .

بازده ماشین برابر است با : انرژی یا کار مفید گرفته شده از ماشین به روی   ( تقسیم بر ) کل انرژی یا کل کار داده شده به ماشین .

_ کار مفید : هنگام انجام کار مقداری از انرژی داده شده به ماشین صرف انجام کار مورد نظر ما می شود که به ان کار مفید گفته می شود .

_ کار غیر مفید : هنگام انجام کار مقداری از انرژی به صورت های مختلف مثلا به صورت گرمای ناشی از اصطکاک به هدر می رود . در این شرایط انرژی صرف انجام کارهایی شده است که هدف ما نیست . به این کارها کار غیر مفید می گویند .


فشار : مقدار نیرویی که به طور عمودی بر سطح وارد می شود .

فرمول فشار برابر است با : نیرو به روی سطح .

یاد اوری : فشار در مایعات :

1 - با افزایش عمق افزلیش می یابد .

2 - در عمق یکسان از یک مایع در تمام سطوح ان یکسان است .

3 - به مساحت قاعده ی ظرف بستگی ندارد .

4 - به ارتفاع و چگالی و جاذبه ی زمین بستگی دارد .


کمیت های الکتریکی :

الف ) اختلاف پتانسیل الکتریکی ( V ) : عامل ایجاد جریان الکتریکی در یک مدار است . با واحد ولت و به وسیله ی ولت سنج ( به صورت موازی ) اندازه گیری می شود .

ب ) مقاومت الکتریکی ( R ) : مقاومت رسانا در برابر حرکت الکترون های ازاد ان را مقاومت الکتریکی می گویند و با واحد اهم و به وسیله ی اهم متر ( به صورت موازی ) اندازه گیری می شود .

ج ) شدت جریان الکتریکی ( I) : به سرعت حرکت الکترون ها در یک مدار شدت جریان الکتریکی گویند . با واحد امپر  و به وسیله ی امپر سنج ( به صورت سری ) اندازه گیری می شود .


قانون اهم : نسبت اختلاف پتانسیل دو سر رساناهای فلزی به شدت جریانی که از ان ها می گذرد برابر با مقاومت الکترکی رسانا است .

/ 0 نظر / 44 بازدید