ومن

چند وقتیست   که حال هوای دیگری دارم از دست خودم دلخورم ...از اینکه نمی توانم خودم را همانگونه که هستم نشان دهم سخت مرا از خودم دل آزرده ساخته و امان از وقتی که خودم از خودم نارحت شوم بدجوری حال خودم را می گیرم

/ 0 نظر / 118 بازدید